BRF Beckasinen 17

En bostadsrättsförening i centrala stockholm

Föreningsstämma 2024

Välkomna till årets föreningsstämma i Beckasinen 17. Den äger rum tisdagen den 4 juni kl 18.30 på innergården.

Styrelsen

DAGORDNING

1.  Stämmans öppnande
2.  Godkännande av dagordnings
3.  Val av stämmoordförande
4.  Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
5.  Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6.  Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
7.  Fastställande av röstlängd
8.  Föredragning av styrelsens årsredovisning
9.  Föredragning av revisorernas berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat-och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Beslut om arvoden åt  styrelseledamöter och revisorer för nästkommande år
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
16. Val av valberedning
17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av medlemmarna ingivna motioner
18. Stämmans avslutande
19  Genomgång av styrelsens fastställda budget

Matavfallsinsamling – Nu är det dags!

Den obligatoriska matavfallsinsamlingen har påbörjats. Nu är det dags att
sortera ut matavfallet.


Information om insamlingen samt första omgången med papperspåsar kommer
att delas ut till lägenheterna inom kort.


Därefter gäller det som tidigare har meddelats. Allt biologiskt nedbrytbart
avfall såsom matrester, potatisskal, äggskal, blast, kaffesump etc ska sorteras ut,
läggas i speciella bruna papperspåsar och därefter slängas i de nya sopkärlen
avsedda för matavfall som finns i portalen på gården (i gången mot
Valhallavägen).


Inget matavfall får slängas i sopnedkasten.


Fler papperspåsar kan hämtas i portalen.

Höjda medlemsavgifter 2023

Styrelsen i bostadsrättsföreningen Beckasinen nr 17 har beslutat att medlemsavgifterna för samtliga medlemmar ska höjas med 10%. Höjningen gäller från 1 januari 2023.


Anledningen till höjningen är den allmänna kostnadsutvecklingen i samhället med ökade löpande kostnader som t ex el och fjärrvärme.


Har du frågor om höjningen går det bra att kontakta föreningens ordförande Carl Cederschiöld.

OBS! Nya rutiner för sopor

Den 1 januari blir det obligatoriskt för alla boende i Stockholms
stad att sortera ut matavfallet ur hushållssoporna.
Detta gäller även oss som har sopnedkast!
Den nya rutinen innebär att allt biologiskt nedbrytbart avfall så
som matrester, potatisskal, äggskal, blast, kaffesump mm skall
sorteras, läggas i speciella bruna papperspåsar och därefter
slängas i de nya sopkärlen som finns i portalen på gården (gången
som vetter mot Valhallavägen).
Första omgången med bruna papperspåsar kommer att delas ut
till samtliga lägenheter i god tid innan 1 januari. Därefter
kommer man kunna hämta fler på anvisad plats.

Styrelsen

Uppdatering gällande fastighetsskötsel

Fastighetsskötsel i bostadsrättsföreningens fastigheter utförs av Jikson Solutions AB.

Felanmälan sker på telefon: 08-572 120 00

De har telefontid alla vardagar (ej helgdagar) från kl. 08.00 till 16.00. Lunchstängt mellan 11.00 och 12.00.

Det går också bra att göra felanmälan på e-post: felanmalan@jikson.se

Vid akuta problem utanför ordinarie arbetstid (17.00 till 07.00) ring
Dygnet Runt Jouren på telefon 08-18 70 00

Vid brand eller annan akut fara ring larmcentralen
112

« Äldre inlägg

© 2024 BRF Beckasinen 17

Tema av Anders NorenUpp ↑