Välkomna till årets föreningsstämma i Beckasinen 17. Den äger rum tisdagen den 4 juni kl 18.30 på innergården.

Styrelsen

DAGORDNING

1.  Stämmans öppnande
2.  Godkännande av dagordnings
3.  Val av stämmoordförande
4.  Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
5.  Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6.  Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
7.  Fastställande av röstlängd
8.  Föredragning av styrelsens årsredovisning
9.  Föredragning av revisorernas berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat-och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Beslut om arvoden åt  styrelseledamöter och revisorer för nästkommande år
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
16. Val av valberedning
17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av medlemmarna ingivna motioner
18. Stämmans avslutande
19  Genomgång av styrelsens fastställda budget