Datum och tid: onsdag den 25 september kl. 18.30

Lokal: Brf Klarbergets föreningslokal, Bigarråvägen 8

Dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Godkännande av dagordning
  3. Val av stämmoordförande
  4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
  5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
  6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
  7. Fastställande av röstlängd
  8. Förslag till nya stadgar för föreningen – andra beslutet
  9. Stämmans avslutande

Den medlem som inte kan närvara vid stämman ombedes att lämna fullmakt till en familjemedlem eller annan medlem i föreningen. Detta är viktigt för att uppnå tillräckligt antal röstande på stämman.

Klicka här för att visa Nya stadgar 2019